l, d, F Y H:i
WALNE ZGROMADZENIE LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w KNUROWIE
 
Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniach 10, 11, 12, 15, 16 maja 2017r. odbędzie się pięcioczęściowe Walne Zgromadzenie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
 
 
Pierwsza część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 10 maja 2017r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Antoniego Słoniny 1 w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu przy ul. Pocztowej i Spółdzielczej oraz członków oczekujących.
 
Druga część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 11 maja 2017r. o godzinie 17:00 w sali Ogrodu Działkowca „Pod Różą” w Knurowie 3 i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu przy ul. Al. Piastów i Sztygarskiej.
 
Trzecia część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. o godzinie 17:00 w Klubie „Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu 1000 lecia PP, członków prawnych oraz członków posiadających lokale użytkowe.
 
Czwarta część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 15 maja 2017r. o godzinie 17:00 w Klubie „Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 D w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu Wojska Polskiego I oraz członków posiadających lokale użytkowe.
 
Piąta część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni odbędzie się w dniu 16 maja 2017r. o godzinie 17:00 w Klubie „Gama” przy ul. Kapelanów Wojskowych 2 D w Knurowie i obejmuje członków zamieszkałych na osiedlu Wojska Polskiego II.
 
Porządek obrad wszystkich pięciu części Walnego Zgromadzenia jest identyczny.
 
Ze względów techniczno – organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie Spółdzielni przynajmniej na 15 minut wcześniej przed planowanym rozpoczęciem obrad.
 
Sprawozdania i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad będą do wglądu począwszy od dnia 25.04.2017r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J.Sobieskiego 6 w Knurowie w pokojach nr 23 i 13 oraz na stronie internetowej Spółdzielni http://lwsm.pl/walne-zgromadzenie
 
Członek Spółdzielni biorący udział w Walnym Zgromadzeniu winien przed wejściem na salę obrad okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym Jego tożsamość, a następnie podpisać listę obecności.
 
Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni – tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl lub w siedzibie Spółdzielni).
 
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami pok. nr 22-24 telefon 32 235-14-25 wewn. 33, 34, 52.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory Prezydium.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
- Mandatowo – Wyborczej
- Uchwał
- Skrutacyjnej
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Spółdzielni.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Spółdzielni.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej stwierdzającej prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
nr 1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni,
nr 2 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Spółdzielni,
nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za rok 2016 i podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni,
nr 4 przyjęcia listu polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
nr 5 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką  Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2017 r.
nr 6, 7, 8 udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni,
nr 9 zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Lotników 11/a/2,
nr 10 zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Lotników 11/b/6.
 
11. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni zgodnie z art 83 ust. 13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał.
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
14. Zakończenie obrad.