UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KNUROWIE z siedzibą w Knurowie ul. Jana Sobieskiego 6, zwana dalej Spółdzielnią, tel. (32) 235-14-25; (32) 235-14-43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni jest: DANUTA MARCZAK – urzędująca w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8; kontakt – telefon (32) 235-14-25 w. 40, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań i obowiązków spoczywających na Spółdzielni jako zarządcy, wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 08.12.2001 r. z późniejszymi zmianami.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Spółdzielni realizujący zadania w imieniu zarządcy. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom realizującym na zlecenie Spółdzielni zadania wynikające z bieżącej działalności. Z wykazem tych podmiotów można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 8.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni oraz na czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z przynależnością do Spółdzielni.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), po wyczerpaniu celu ich gromadzenia. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w określonych przypadkach; e) prawo do przenoszenia danych, przy spełnieniu określonych warunków; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113273, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6310102324, REGON: 000484877.

 

Zaprasza do przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych opisanych poniżej.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest:

1. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,5482 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 3330/21, położonej w Knurowie przy ul. Dywizjonu 303. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034084/6. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Knurów i oddana jest w użytkowanie wieczyste Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie do dnia 29.09.2091r. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich, przy czym w odniesieniu do nieruchomości Gminie Knurów przysługuje prawo pierwokupu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr IX/131/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 22 maja 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów rejon osiedli Wojska Polskiego I i II przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem Z.19.1 MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przez nieruchomość przebiegać mogą sieci oraz urządzenia przesyłowe, co utrudniać może jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie przeanalizować możliwości podłączenia do określonych sieci. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej wymaga ustanowienia odpowiednich służebności drogowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 710 000 zł netto (słownie: siedemset dziesięć tysięcy 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT wg stawki 23%, zostanie doliczony do ceny nabycia, którą uiścić będzie zobowiązany nabywca. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie, wynoszące 5.000zł (słownie złotych: pięć tysięcy). netto.

2. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0, 2504ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 3330/22, położonej w Knurowie przy ul. Dywizjonu 303. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034084/6. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Knurów i oddana jest w użytkowanie wieczyste Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie do dnia 29.09.2091r. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich, przy czym w odniesieniu do nieruchomości Gminie Knurów przysługuje prawo pierwokupu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XV/187/15 z dnia 18.11.2015r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia, Dywizjonu 303, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem Wp 1-9 MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przez nieruchomość przebiegać mogą sieci oraz urządzenia przesyłowe, co utrudniać może jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie przeanalizować możliwości podłączenia do określonych sieci. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej wymaga ustanowienia odpowiednich służebności drogowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 324 000 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT wg stawki 23%, zostanie doliczony do ceny nabycia, którą uiścić będzie zobowiązany nabywca. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie, wynoszące 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące). netto.

3. prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0, 3241ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym: 3330/24, położonej w Knurowie przy ul. Dywizjonu 303. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034084/6. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Knurów i oddana jest w użytkowanie wieczyste Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie do dnia 29.09.2091r. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i roszczeniami osób trzecich, przy czym w odniesieniu do nieruchomości Gminie Knurów przysługuje prawo pierwokupu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XV/187/15 z dnia 18.11.2015r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ulic Wiosennej, 26 Stycznia, Dywizjonu 303, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem Wp 1-9 MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przez nieruchomość przebiegać mogą sieci oraz urządzenia przesyłowe, co utrudniać może jej zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązany jest we własnym zakresie przeanalizować możliwości podłączenia do określonych sieci. Dostęp nieruchomości do drogi publicznej wymaga ustanowienia odpowiednich służebności drogowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 420 000 zł netto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych). Cena nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT wg stawki 23%, zostanie doliczony do ceny nabycia, którą uiścić będzie zobowiązany nabywca. Proponowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie, wynoszące 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiące) netto.

II. INFORMACJE I WARUNKI PRZETARGU

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1/ złożenie do dnia 24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie pisemnej, pod rygorem nieważności, oferty zawierającej:

1) imię i nazwisko oraz oznaczenie pełnej firmy oferenta, a w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznym ich pełną nazwę;

2) adres zamieszkania lub siedziby oferenta ,

3) PESEL oferenta - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku oferentów innych niż osoby fizyczne- numer wpisu i oznaczenie rejestru, do którego podmiot jest wpisany;

4) NIP oferenta

5) datę sporządzenia oferty

6) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu oraz ze stanem prawnym i fizycznym nieruchomości oraz ich przyjęciu bez zastrzeżeń ;

7) telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej oferenta;

8) wskazanie nieruchomości, które oferent zamierza nabyć oraz oferowaną cenę nabycia każdej z nich wraz z określeniem sposobu zapłaty;

9) podpis oferenta, a w przypadku oferentów działających przez przedstawicieli podpis przedstawicieli wraz z dołączeniem odpowiednich dokumentów wykazujących ich umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

Oferenci mogą składać oferty na nabycie jednej z wyżej wskazanych nieruchomości lub też dwóch bądź trzech nieruchomości łącznie. Okres związania ofertą wynosić winien 30 dni. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta w przetargu na nabycie nieruchomości przy ul. Dywizjonu 303 w Knurowie”.

2/ wpłacenie wadium w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) na rachunek Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w banku PKO BP SA I/0 Knurów numer rachunku: 02 1020 2401 0000 0102 0038 4305 najpóźniej na dzień przed terminem składania ofert.

Do oferty należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia wadium. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przez upływem 7 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium przepada, jeśli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z przyczyn leżących po jego stronie w terminach i miejscu podanym przez Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową.

3. Przetarg jest ważny jeśli wpłynęła co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu, z tym że Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania przetargowego. Zwrot wpłaconego wadium wyczerpuje wszelkie roszczenia oferenta.

4. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez zarząd LWSM.

5. W dniu 27 sierpnia o godz. 15.00 w siedzibie Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w sali konferencyjnej odbędzie się część jawna przetargu w której nastąpi otwarcie ofert. Po otwarciu ofert komisja ustala ilość zgłoszonych ofert, ustala czy oferty spełniają wymogi wynikające z niniejszego ogłoszenia i czy wpłacone zostało wadium, przyjmuje oświadczenia i wyjaśnienia oferentów oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania. Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeśli nie zawiera ona danych opisanych w niniejszym ogłoszeniu lub budzi wątpliwości, których nie da się usunąć w drodze wyjaśnień w ramach otwarcia ofert, jak również jeśli oferta została złożona po terminie lub nie wpłacono wadium w wymaganym terminie i wysokości.

6. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy złożonych prawidłowo ofert pod kątem osiągnięcia celu jakim jest zbycie wszystkich nieruchomości stanowiących jego przedmiot. Jeśli złożone zostaną, spełniające warunki niniejszego ogłoszenia, oferty dotyczące w sumie wszystkich nieruchomości Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa wybiera oferty, w których oferent/oferenci zaproponują nabycie danej nieruchomości za najwyższą cenę. W takim wypadku oferenci zawiadomieni zostają o wyborze najkorzystniejszych ofert. W przypadku gdyby złożone oferty nie dotyczyły w sumie wszystkich, lecz tylko niektórych nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu, Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami w celu doprowadzenia, jeśli okaże się to możliwe, do zbycia w sumie wszystkich nieruchomości na rzecz danego oferenta lub na rzecz poszczególnych oferentów za najwyższą wynegocjowaną cenę dla danej nieruchomości. O terminie prowadzenia negocjacji zawiadamia się każdego oferenta na 3 dni przed terminem negocjacji. Z negocjacji sporządzany jest protokół. Po przeprowadzeniu negocjacji oferenci zawiadamiani są o ich wynikach.

7. W sprawie pytań dotyczących przetargu kontaktować należy się z Eugeniuszem Jurczyga – prezesem zarządu, tel.601531496, Wojciechem Kołodziejem – zastępcą prezesa, tel: 882810838, Iloną Skowronek – kierownikiem działu ds. mieszk. i obrotu nieruchomościami, tel: 695150083.

8. Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu, po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. W terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, oferent ustalony jako nabywca nieruchomości, zawiadamiany jest pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Z uwagi na przysługujące Gminie Knurów prawo pierwokupu nieruchomości sprzedaż odbywa się w oparciu o umowę warunkową i, jeśli Gmina nie wykona prawa pierwokupu, umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego na rzecz nabywcy.

2. Oferent będący nabywcą nieruchomości w wyniku przetargu zobowiązany jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy warunkowej zapłacić kwotę równą 100% ustalonej ceny nabycia nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium- na podstawie wystawionej przez Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową faktury pro - forma. Nie uiszczenie tej kwoty uprawnia Lokatorsko - Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową do odstąpienia od zawarcia umowy i powoduje w takim wypadku przepadek wadium. Wpłata powinna nastąpić nie później niż na 2 dni przed zwarciem umowy warunkowej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należność na rachunek bankowy wskazany w treści faktury pro- forma. Po zawarciu umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego wystawiona zostanie faktura VAT dokumentująca sprzedaż i potwierdzająca zapłatę całej ceny. 3. Koszty sporządzenia umów ponosi nabywca nieruchomości (w szczególności opłaty notarialne, sądowe). 4. Przekazanie nieruchomości nabywcy następuje protokołem wydania w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielnię Mieszkaniową .

2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

3. Zarząd może uznać skargę za zasadną i powtórzyć czynności przetargowe lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

4. Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że będzie zbierała i przetwarzała dane osobowe oferentów lub osób reprezentujących oferentów wyłącznie w celu realizacji swojego prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest sprzedaż nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Podanie danych jest ponadto wymogiem umownym, ponieważ bez danych osobowych oferentów lub osób reprezentujących oferentów nie będzie możliwe przeprowadzenie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży. Administratorem danych jest Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dane przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku, w którym odbył się przetarg. Oferenci lub osoby reprezentujące oferentów posiadają prawo żądania od Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą profilowane ani udostępniane podmiotom z państw trzecich.

Scroll to top