UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KNUROWIE z siedzibą w Knurowie ul. Jana Sobieskiego 6, zwana dalej Spółdzielnią, tel. (32) 235-14-25; (32) 235-14-43; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni jest: DANUTA MARCZAK – urzędująca w siedzibie Spółdzielni pokój nr 8; kontakt – telefon (32) 235-14-25 w. 40, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań i obowiązków spoczywających na Spółdzielni jako zarządcy, wynikających z Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie z dnia 08.12.2001 r. z późniejszymi zmianami.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Spółdzielni realizujący zadania w imieniu zarządcy. Ponadto dane osobowe będą udostępniane podmiotom realizującym na zlecenie Spółdzielni zadania wynikające z bieżącej działalności. Z wykazem tych podmiotów można się zapoznać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 8.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni oraz na czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z przynależnością do Spółdzielni.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), po wyczerpaniu celu ich gromadzenia. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w określonych przypadkach; e) prawo do przenoszenia danych, przy spełnieniu określonych warunków; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Dywizjonu 303 2 w Knurowie - Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych planowanych do wykonania w roku 2019 w zakresie: Docieplenie ścian zewnętrznych z remontem loggii, zadaszeniem loggii ostatniej kondygnacji oraz kolorystyką elewacji budynku przy ul. Dywizjonu 303 2 w Knurowie.

 

 

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią robót i projektem budowlanym. Przypominamy o obowiązku Wykonawcy do zapoznania się ze stanem faktycznym budynków objętych planowanym zakresem remontu, przed opracowaniem oferty. Wybór Wykonawcy nastąpi w drodze postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Komisję.

Udostępniamy na stronie internetowej:

1. Przedmiar robót, Uwaga: Przedmiar został wykonany na przykładowym systemie ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wyrobów budowlanych o parametrach równych lub wyższych zastosowanym w projekcie, w technologii ETICS - pod warunkiem posiadania przez dany system aktualnych Świadectw lub Aprobat technicznych ITB,

2. Wzór oferty do wypełnienia przez Wykonawcę

Rozpatrywane będą tylko oferty składane w formie pisemnej, po polsku, na formularzu ofertowym Aby oferta była ważna, powinna zawierać wypełnione wszystkie elementy określone w zapytaniu oraz formularzu ofertowym, w szczególności:

1. Ścisłe określenie przedmiotu oferty zgodnie z zapytaniem.

2. Określenie wynagrodzenia za roboty, poprzez przedstawienie kosztorysu ofertowego.

3. Potwierdzony (za zgodność z oryginałem) odpis wypisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznych, finansowych i kadrowych do wykonania przedmiotu oferty w wymaganym terminie, poparte referencjami.

5. Oświadczenia o niezaleganiu z opłatami do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zapytania i miejscem wykonywania prac remontowych.

7. Oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

8. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do zawarcia umowy, jeżeli jego oferta zostanie wybrana w wyborze ofert.

Ofertę należy złożyć: W zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i czytelnie opisanej w sekretariacie siedziby LWSM w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego nr 6 w terminie do dnia 26.10.2018 r. do godziny 12:00.

1. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.

2. Posiedzenie komisyjne dotyczące otwarcia ofert odbędzie się w dniu 29.10.2018 r. o godz. 15:30 w siedzibie LWSM w Knurowie przy ul. Jana Sobieskiego nr 6. W posiedzeniu tym mogą uczestniczyć oferenci.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi podczas niejawnego posiedzenia komisji. LWSM Knurów zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami w celu ustalenia najkorzystniejszych warunków.

4. O wyniku postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni od złożenia oferty oznaczać będzie nieskorzystanie przez LWSM ze złożonej oferty.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Lech Apryasz tel. (32) 401-23-40

Scroll to top