eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

Rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych budziło i budzi wiele kontrowersji i emocji. W budownictwie wielorodzinnym brak jest technicznych możliwości bezpośredniego i prawidłowego zmierzenia faktycznej ilości ciepła, dostarczonego na potrzeby ogrzewania poszczególnych lokali. Zgodnie z art. 45a Prawa Energetycznego rozliczając koszty ciepła na ogrzewanie zarządca powinien zastosować jedną z 3 metod i wykorzystać do tego celu:

  • ciepłomierze
  • urządzenia wskaźnikowe (na grzejnikowe podzielniki kosztów ogrzewania)
  • powierzchnię lokali

W budynkach administrowanych przez LWSM nie ma technicznej możliwości rozliczania kosztów ciepła przy pomocy ciepłomierzy zatem pozostaje do wyboru rozliczanie przy pomocy podzielników kosztów ogrzewania lub przy pomocy systemu rozliczania kosztów proporcjonalnie do powierzchni lokalu. Obydwie metody mają swoje plusy i minusy. Metoda podziału zgodnie z powierzchnią mieszkania jest prosta i najwygodniejsza dla zarządcy. Jednak jest to metoda, która powoduje wzrost zużycia ciepła a tym samym kosztów. Metoda podzielnikowa jest metodą wymuszającą oszczędności na cieple ale ma również wiele wad. A przede wszystkim jest ona niezrozumiała dla większości mieszkańców. Poniżej przedstawiamy parę „mitów i faktów” dotyczących metody podzielnikowej.

 

Ciepło jest drogie bo zarząd źle negocjuje ceny Zarząd nie ma żadnych możliwości negocjowania cen. Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych. W zakresie ciepła przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Niestety na wysokość tych stawek i opłat, spółdzielnia nie ma żadnego wpływu. Taryfy te podlegają zatwierdzeniu przez Urząd Regulacji Energii. Po ich zatwierdzeniu i opublikowaniu stają się one obowiązujące dla wszystkich odbiorców. Ani spółdzielnie ani zarządcy wspólnot mieszkaniowych nie mają prawnie żadnych możliwości odwołania się od ich wielkości. Oczywiście przedsiębiorstwa zaopatrujące zasoby LWSM w ciepło wykorzystują sytuację do stałych podwyżek. Na przestrzeni lat 2001 – 2013 opłaty wzrosły ok. 3,2 krotnie a opłaty zmienne 2,5 krotnie. Jest to wzrost przeszło 7 razy wyższy niż inflacja.

Koszty ciepła są wysokie bo zarząd zawyża wielkości mocy zamówionej Istotą tego problemu jest to, że termin „moc zamówiona” używany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywiście zużywaną mocą cieplną. Jest to wielkość jednorazowego „pikowego” poboru ciepła. Zamówiona moc cieplna to maksymalny strumień ciepła wyrażony w kilowatach jaki dany obiekt pobierze w momencie największego zapotrzebowania ciepła. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 92) zamówiona moc cieplna oznacza ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych. Natomiast warunki obliczeniowe oznaczają obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej w której zlokalizowane są obiekty. Polska posiada V stref (PN- 82/B-02403) Knurów leży w strefie III w której temperatura obliczeniowa wynosi (-20) stopni. Wielkość mocy zamówionej dla wszystkich budynków w LWSM liczymy dzieląc średnie miesięczne zużycie energii przez ilość godzin w danym miesiącu i mnożąc razy 0,278 ( 1GJ = 0,278 MW). Wielkość tą następnie mnożymy przez współczynnik Q uwzględniający warunki obliczeniowe o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Tw - To Q = --------------- Tw - Tzm Tw - temperatura wewnętrzna – przyjmujemy 20 stopni To - temperatura obliczeniowa – dla Knurowa (-20 stopni) Tzm - średnia miesięczna temperatura zewnętrzna W podobny sposób, zgodnie § 41 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, oblicza prawidłowość określenia mocy zamówionej przez odbiorcę PEC Jastrzębie – Zdrój. Przy czym wyliczenia LWSM oparte są na średnich temperaturach miesięcznych a PEC w kontrolnym wyliczeniu mocy zamówionej stosuje wybiórczo średnie temperatury dobowe, co sprawia, że moc wyliczona przez LWSM bywa czasami za niska w stosunku do kontroli przeprowadzanych przez PEC.

Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij