INFORMACJE - Budowa balkonów
Szanowni Państwo
W bieżącym roku rozpoczęliśmy proces dobudowy balkonów na niektórych budynkach w zasobach naszej spółdzielni. Ponieważ kwestia ta budzi duże zainteresowanie i liczne pytania, poniżej postaram się przedstawić kilka podstawowych informacji na ten temat.
 
Po pierwsze:
Spółdzielnia w swoich planach remontowych nie przewiduje dobudowy balkonów z środków pochodzących z funduszu remontowego. 
Dobudowa balkonów możliwa jest tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców danego budynku, a koszty w całości pokrywane są przez mieszkańców. Oznaczą to, że z inicjatywą, wnioskiem o dobudowę balkonów, winni wystąpić mieszkańcy danego budynku, a właściwie osoby posiadające tytuł prawny do zajmowania lokali w tym budynku. W praktyce wygląda to w ten sposób, że do Zarządu Spółdzielni winien, wpłynąć wniosek o dobudowę balkonów podpisany przez zainteresowane osoby.
 
Po drugie:
Aby wniosek mógł być zrealizowany, w danym budynku chęć zabudowy balkonów musi wyrazić co najmniej 80% osób posiadających tytuł prawny do lokali i osoby te muszą zawrzeć umowę ze Spółdzielnią. 
Przyjęliśmy zasadę, że przed sporządzeniem i podpisaniem umowy, odbywają się spotkania organizowane przez Zarząd Spółdzielni, podczas których przekazywane są wszelkie informacje na temat warunków dobudowy balkonów i uzgadniane warunki. Informujemy o warunkach  technicznych, przewidywanych kosztach, warunkach i sposobach zapłaty, uzgadniamy kolorystykę, omawiamy warunki umowy i inne interesujące zagadnienia. 
 
Po trzecie:
W bieżącym roku balkony zostaną dobudowane tylko i wyłącznie na budynku przy ul. Mieszka I 1, gdzie zostały spełnione wyżej opisane warunki, czyli 80% osób posiadających tytuł prawny do lokali wyraziło zgodę na dobudowę balkonów, uzgodniono z nimi warunki oraz podpisano umowy.
Obecnie w żadnym innym budynku, w naszych zasobach, nie zostały spełnione warunki opisane wyżej i tym samym nie została uruchomiona procedura związana z dobudową balkonów.
 
Po czwarte -  informacje dotyczące finansowania:
Zarząd Spółdzielni przyjął zasadę, że każdy decydujący się na dobudowę balkonu, z chwilą  podpisania umowy jest zobowiązany do dokonania wstępnej wpłaty, uzależnionej od wielkości balkonu oraz wielkości zajmowanego mieszkania. Różnica pomiędzy ostatecznym kosztem realizacji inwestycji przypadającym na lokal, a dokonaną wpłatą wstępną, może być spłacona poprzez zwiększenie wpłat na fundusz remontowy przez okres 60 miesięcy. Na przykładzie obecnie prowadzonej inwestycji przy ul. Mieszka I 1, można stwierdzić, że wstępne wpłaty kształtują się w granicach od kilku set złotych do 1600,00 złotych, a zwiększenie funduszu remontowego wynosi 2,45 zł/m². Należy zauważyć, że przy realizacji inwestycji na innym budynku, kwoty te mogą być inne, uzależnione od wynegocjowanych warunków z wykonawcą. Z powyższego wynika, że dobudowa balkonów na budynkach w naszych zasobach jest kosztowna i może mieć duży wpływ na finanse Spółdzielni, dlatego też Zarząd Spółdzielni podjął decyzję, że w roku kalendarzowym na dobudowę balkonów, może przeznaczyć nie więcej niż około 1 000 000,00 złotych, co z całą pewnością będzie miało wpływ na ilość realizowanych inwestycji w tym zakresie w danym roku. 
 
Kilka podstawowych informacji technicznych o budowanych balkonach
Balkon wykonany z profili stalowych zamkniętych: rama, słupki, poręcze- cynkowane ogniowo i malowane proszkowo. 
Balustrada stalowa z wypełnieniem.
Podłogę stanowi jednorodna płyta kompozytowa z powierzchnią z blachy aluminiowej, pokryta specjalną wylewką antypoślizgową.
Mocowanie do muru, które jest wielopunktowe za pomocą kotew chemicznych.
Dopuszczalne obciążenie balkonu to 500 kg/m².
Wszystkie stosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, a wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzanych prób wytrzymałościowych.
Termin realizacji: nie przekracza 3 miesięcy od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
Okres udzielanej gwarancji: 5 lat.
 
Orientacyjne ceny budowy balkonów kształtują się nastepująco:
 • Balkon o wymiarach 3,00 m x 1,30 m - około 8 700zł
 • Balkon o wymiarach 4,20 m x 1,30 m - około 9 200zł
 
Wymiary balkonów uzależnione są od konstrukcji budynku, a cena zawsze negocjowana jest z wykonawcą.
Poniżej przedstawiamy wizualizacje budowanych balkonów.
 
 
 
 
 
 
BUDOWA BALKONÓW - INFORMACJE DODATKOWE
 
Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych dobudową balkonów, bardzo prosimy o cierpliwość. W całości podtrzymujemy wcześniej zamieszczone informacje. Potwierdzamy, iż na bieżąco prowadzimy działania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.  Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania umów na dobudowę balkonów z mieszkańcami budynku przy ul. Kapelanów Wojskowych 6, a co za tym idzie, jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z przewidywaniami, w pierwszej połowie bieżącego roku przystąpimy do zabudowy balkonów. Dopiero wówczas będziemy mogli określić, czy nasze finanse pozwolą nam na podejmowanie działań na kolejnym budynku i wtedy też skontaktujemy się z mieszkańcami tego budynku. Zapewniamy Państwa, że przy ustaleniach, a szczególnie na etapie spisywania umów, nie pomijamy żadnych osób. Czynimy wszelkie możliwe starania, aby dotrzeć do każdego mieszkańca.  Przypominamy, że o kolejności dobudowy balkonów decyduje data dostarczenia do siedziby LWSM w Knurowie, listy osób chętnych na dobudowę balkonów. Obecnie mamy zgłoszenia z 13 budynków mieszkalnych, a kolejność przedstawia się następująco:
 
 1. Kapelanów Wojskowych 6
 2. Mieszka I 5
 3. Mieszka I 3
 4. Mieszka I 9
 5. Mieszka I 11
 6. Mieszka I 17
 7. Jedności Narodowej 4
 8. Mieszka I 7
 9. Kapelanów Wojskowych 10
 10. Kapelanów Wojskowych 8
 11. Kapelanów Wojskowych 12
 12. Mieszka I 21
 13. Kosmonautów 20
 
Jeszcze raz bardzo prosimy o cierpliwość i zapewniamy, że każde nasze działanie podejmowane na danym budynku, poprzedzone jest zamieszczeniem informacji na ten temat, na tablicy ogłoszeń w klatkach schodowych tego budynku.