l, d, F Y H:i
Regulamin wykorzystania zapisów monitoringu funkcjonującego
w zasobach Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
1. Monitoring zainstalowany na budynkach zarządzanych przez LWSM w Knurowie ma spełniać trzy podstawowe zadania:
  • ochrona bezpieczeństwa osób i mienia
  • ochrona porządku publicznego
  • pozyskiwanie materiału dowodowego w przypadku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa
2. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej. 
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami materiały uzyskane z monitoringu, które dokumentują fakt popełnienia przestępstwa lub wykroczenia winny być niezwłocznie przekazane właściwym w tych sprawach organom ścigania.
4. Nie powinno dochodzić do przypadków udostępniania nagrań z monitoringu osobom trzecim.
5. Każda osoba zwracająca się z prośbą o możliwość zobaczenia zapisu, zobowiązana jest uzasadnić swoją prośbę. W przypadku gdy doszło do naruszenia praw, a nagranie może stanowić materiał dowodowy w sprawie, zgłaszający zobowiązany jest złożyć doniesienie na policji lub w prokuraturze. W tym przypadku zapis monitoringu przekazywany jest wymienionym organom na pisemną prośbę. 
6. W innych przypadkach o sposobie i trybie udostępniania zapisu monitoringu decyduje Zarząd Spółdzielni.