Korespondencja elektroniczna zamiast papierowej
 
Proponujemy Państwu dostarczenie korespondencji drogą elektroniczną. Jeżeli wyrażacie zgodę na to, by zamiast tradycyjnej korespondencji papierowej, kierować do Was informację drogą mailową to prosimy o wypełnienie DRUKU
i dostarczenie go do siedziby Zarządu (Ul. Jana III Sobieskiego 6, pok.23), lub zgłoszenie się osobiście do pok. nr.23
 

eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Przydatne Strony

Przydatne strony

 

Walne Zgromadzenie 2020

Zarząd Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uprzejmie informuje, że w dniach 3, 4, 5, 6, 7 sierpnia 2020r. odbędzie się pięcioczęściowe Walne Zgromadzenie Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.

Pierwsza część - odbędzie się w dniu 03.08.2020r. o godzinie 17:00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Antoniego Słoniny 1 w Knurowie, dla osiedla przy ul. Pocztowej i ul. Spółdzielczej
Druga część - odbędzie się w dniu 04.08.2020r. o godzinie 17:00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla 1000 lecia PP oraz członków posiadających lokale użytkowe
Trzecia część - odbędzie się w dniu 05.08.2020r. o godzinie 17:00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego I oraz członków posiadających lokale użytkowe
Czwarta część - odbędzie się w dniu 06.08.2020r. o godzinie 17:00 w Restauracji „PROTOS” przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie, dla osiedla Wojska Polskiego II
Piąta część - odbędzie się w dniu 07.08.2020r. o godzinie 17:00 w sali Ogrodu Działkowca „Pod Różą” w Knurowie 3, dla osiedla przy ul. Al. Piastów i ul.Sztygarskiej
 
Ze względów techniczno – organizacyjnych prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie Spółdzielni przynajmniej na 15 minut wcześniej przed planowanym rozpoczęciem obrad.
 
Sprawozdania i projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad będą do wglądu począwszy od dnia 20.07.2020r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. J. Sobieskiego 6 w Knurowie w pokojach nr 23 i 13 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl
 
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Przed wejściem na salę obrad należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, a następnie podpisać listę obecności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i jest dołączane do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu z chwilą stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia. Ze względów organizacyjnych wskazane jest, aby pełnomocnictwo zostało złożone w siedzibie Spółdzielni na trzy dni przed rozpoczęciem danej części Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółdzielni – tekst jednolity z dnia 8 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.lwsm.pl lub w siedzibie Spółdzielni).
 
Dla celów bezpieczeństwa sanitarnego konieczne jest posiadanie maseczki oraz zaleca się własne rękawiczki i długopisy.
 
Szczegółowych informacji udziela Dział ds. Mieszkaniowych, Organizacyjnych i Obrotu Nieruchomościami pok. nr 22-24 telefon 32 235-14-25 wewn. 33, 34, 52.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybory Prezydium.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz w miarę frekwencji i potrzeb, Komisji Mandatowo - Wyborczej, Komisji Uchwał oraz innych ewentualnych komisji. 
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
7. Sprawozdanie z działalności finansowej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Wyborczej, a w razie braku jej wyboru - sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium, stwierdzające prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał oraz odczytanie listy pełnomocnictw.
9. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r. oraz odczytanie listu polustracyjnego Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie Uchwał w sprawach:

 

nr.1 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2019 rok,
nr.2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2019 rok,
nr.3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za 2019 rok i podziału nadwyżki bilansowej z działalności Spółdzielni,
nr.4 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych jaką Lokatorsko – Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Knurowie może zaciągnąć w 2020/2021 roku,
nr.5 przyjęcia wniosków z przeprowadzonej lustracji Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie za okres od 1 stycznia 2016r. 
do 31 grudnia 2018r. przedstawionych w liście polustracyjnym Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
nr.6 wyboru przedstawiciela reprezentującego Lokatorsko – Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową w obradach Zjazdu Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz Zjazdu Przedkongresowego poprzedzającego Kongres Spółdzielczości.
nr.7, 8, 9  udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie,
nr.10 zbycia przysługującego Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Armii Krajowej 1 w Knurowie, obejmującego działkę powstałą po wydzieleniu z działki nr 1464/12,
nr.11 zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu Lokatorsko –Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie przy ul. Witosa 10, obejmującego działkę nr 3342/3 o powierzchni 1827 m2 wraz z posadowionym na działce budynkiem handlowo – usługowym, murowanym o powierzchni 714,17 m2 wpisanymi w księdze wieczystej GL.1G/00073437/1.
nr.12 zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Knurowie przy ul. Al. Piastów 8/b/4.
 
12. Przedłożenie pod głosowanie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Lokatorsko – Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie zgodnie z art 83 ust. 13 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał, a w razie braku jej wyboru - sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
15. Zakończenie obrad.
Scroll to top
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO
Klauzula informacyjna Zamknij