eBOK

Logowanie do eBOK

Poradnik Mieszkańca

Porady i informacje

Kontakt

Dane Teleadresowe

Formularz Kontaktowy

Napisz do nas

Facebook

Facebook

 

Warunki realizacji inwestycji pod nazwą „dobudowa balkonów”

Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą w kraju, utrzymującą się tendencje wzrostu cen wszystkich materiałów, usług, energii i innych, a tym samym znaczny wzrost kosztów utrzymania w należytym stanie technicznym naszych zasobów, Zarząd LWSM Knurów, postanowił dokonać zmiany zasad rozliczania inwestycji pod nazwą „dobudowa balkonów”. Przedstawione niżej zasady zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą LWSM w Knurowie.

Na dotychczasowych zasadach jest przygotowywana i będzie realizowana inwestycję na budynku mieszkalnym przy ul. Jedności Narodowej 4 w Knurowie, gdzie dobudowa balkonów, zgodnie z przyjętą kolejnością winna być realizowana w roku 2022. W pozostałych budynkach znajdujących się na liście oraz innych gdzie mieszkańcy wyrażą chęć dobudowy balkonów, stosowane będą następujące zasady:

1. W dalszym ciągu, całkowity koszt dobudowy balkonu ponoszą mieszkańcy danego lokalu.

2. Aby inwestycja byłą realizowana, umowy na dobudowę balkonów musi podpisać co najmniej 80 % osób posiadających tytuł prawny do mieszkań w danym budynku.

3. Finansowanie dobudowy balkonów, do czasu całkowitej spłaty przez mieszkańców spoczywa na wykonawcy, co każdorazowo zostanie określone w zawartej umowie. Na dzień dzisiejszy ustalenia z wykonawcą są następujące:

a) mieszkańcy dokonują spłaty kosztów dobudowy balkonów, jednorazowo, bądź też w 12-stu, albo najdłużej 18-stu miesięcznych ratach,

b) każdy mieszkaniec w terminie do 7-miu dni po podpisaniu umowy, zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 1000,00 zł. (Po wpłacie zaliczek wykonawca przystępuje do opracowania projektu i uznajemy, że inwestycja została rozpoczęta.)

c) kolejną zaliczkę, również w wysokości minimum 1000,00 zł., mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić po uzyskaniu przez wykonawcę, pozwolenia na budowę,

d) w przypadku osób, które zdecydują się jednorazowo pokryć całość kosztów dobudowy balkonów, zapłata winna nastąpić bezpośrednio po odbiorze prac całości inwestycji,

e) osoby, które zdecydowały się skorzystać z możliwości ratalnej spłaty kosztów dobudowy balkonów, zobowiązane są, z chwilą zakończenia inwestycji, rozpocząć spłatę w ustalonych wcześniej ratach na wskazany rachunek.

4. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji inwestycji z wykonawca, zostaną wynegocjowane warunki realizacji, które przedstawimy mieszkańcom i dopiero po zaakceptowaniu przez wymaganą liczbę mieszkańców nastąpi podpisanie umowy. Warunki określone w pkt. 3 (wysokość zaliczek, ilość rat) mogą ulec zmianie.

5. Umowę na realizację całości inwestycji z firmą wykonawczą podpisuje LWSM Knurów, która też sprawuje nadzór inwestorski i dokonuje odbioru całości prac.

6. Każda osoba, która podpisze umowę o dobudowę balkonu, będzie miała możliwość wypowiedzenia się na temat wykonanych prac i zgłaszania uwag co do realizowanych prac, a szczególności dobudowy balkonu w jej mieszkaniu.

7. Koszty projektu oraz zabudowy zadaszeń nad balkonami Spółdzielnia pokrywa z środków funduszu remontowego.

Kilka podstawowych informacji technicznych o budowanych balkonach.

  • Balkon wykonany z profili stalowych zamkniętych: rama, słupki, poręcze- cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
  • Balustrada stalowa z wypełnieniem.
  • Podłoga balkonu jest wykonana z płyty kompozytowej o dwóch warstwach aluminium gr. 1 mm oraz rdzenia spienionego na bazie żywic . Blacha aluminiowa pokryta jest wysokiej jakości lakierem proszkowym. Dodatkowo pokrywamy podłogę specjalną wylewką żywiczną, zawierającą piasek kwarcowy, jako element antypoślizgowy.
  • Mocowanie do muru, które jest wielopunktowe za pomocą kotew chemicznych.
  • Dopuszczalne obciążenie balkonu to 500 kg/m².
  • Wszystkie stosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, a wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzanych prób wytrzymałościowych.
  • Okres udzielanej gwarancji: 5 lat.
  • Obecnie balkony budowane są o wymiarach; 3,00 m x 1,30 m i 4,20 m x 1,30 m. Wymiary balkonów uzależnione są od konstrukcji budynku.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych dobudową balkonów, bardzo prosimy o cierpliwość. Na bieżąco prowadzimy działania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. Od roku 2016 balkony zostały dobudowane w budynkach przy ul. Mieszka I 1, Kapelanów Wojskowych 6, Mieszka I 5, Mieszka I 3, Mieszka I 9. Obecnie budujemy balkony w budynkach przy ul. Mieszka I 11 i 17. W roku 2022 planujemy dobudować balkony w budynku przy ul. Jedności Narodowej 4, a w kolejnych latach będziemy podejmowali tego typu inwestycje zgodnie z dotychczas ustaloną na podstawie data dostarczenia do siedziby LWSM w Knurowie, listy osób chętnych na dobudowę balkonów, kolejnością tj. Mieszka I 7, Kapelanów Wojskowych 10, Kapelanów Wojskowych 8, Kapelanów Wojskowych 12, Mieszka I 21, Kosmonautów 20, Sobieskiego 3, Mieszka I 19, Mieszka I 23, Kosmonautów 10.

Zarząd LWSM Knurów

Scroll to top