Rada nadzorcza

Rada nadzorcza - sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Składa się ona z członków wybranych przez walne zgromadzenie. Do rady nadzorczej należeć mogą tylko i wyłącznie członkowie danej spółdzielni. Do obowiązków rady nadzorczej należy między innymi:

 • Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
 • Badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań rocznych
 • Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępcy
 • Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
 • Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
 • Uchwalanie regulaminów

Rada Nadzorcza Lokatorsko - Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

KADENCJA 2023 - 2026

 • Tadeusz Jasiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Adam Przybylski - Zastępca Przewodniczącego
 • Agnieszka Bogusz - Sekretarz
 • Grzegorz Stanik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Marek Frydryk - Przewodniczący Komisji Społeczno - Pojednawczej
 • Kalina Nowak - Przewodnicząca Komisji GZS
 • Krystyna Romańczuk - Członek - oddelegowany do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KNUROWIE

KADENCJA 2023 - 2026

 • Grzegorz Stanik - Przewodniczący
 • Marek Frydryk - Członek
 • Kalina Nowak - Członek


RN