Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie - jest najwyższym organem spółdzielni służącym do realizacji uprawnień spółdzielców do kierowania działalnością spółdzielni. Walne zgromadzenie między innymi:

 

  • Uchwala kierunki rozwoju działalności gospodarczej
  • Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania finansowe
  • Podejmuje uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat
  • Udziela absolutorium członkom zarządu
  • Decyduje o nabyciu bądź zbyciu gruntów oraz nieruchomości.
  • Dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej i delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego

 


Materiały na Walne Zgromadzenie 2024

 

pdfOgłoszenie ogólne

pdfMateriały na Walne Zgromadzenie