Warunki realizacji inwestycji pod nazwą „dobudowa balkonów”

Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą w kraju, utrzymującą się tendencje wzrostu cen wszystkich materiałów, usług, energii i innych, a tym samym znaczny wzrost kosztów utrzymania w należytym stanie technicznym naszych zasobów, Zarząd LWSM Knurów, postanowił dokonać zmiany zasad rozliczania inwestycji pod nazwą „dobudowa balkonów”. Przedstawione niżej zasady zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą LWSM w Knurowie.

W budynkach znajdujących się na liście oraz innych gdzie mieszkańcy wyrażą chęć dobudowy balkonów, stosowane będą następujące zasady:

 1. W dalszym ciągu, całkowity koszt dobudowy balkonu ponoszą mieszkańcy danego lokalu.
 2. Aby inwestycja byłą realizowana, umowy na dobudowę balkonów musi podpisać co najmniej 80 % osób posiadających tytuł prawny do mieszkań w danym budynku.
 3. Finansowanie dobudowy balkonów, do czasu całkowitej spłaty przez mieszkańców spoczywa na wykonawcy, co każdorazowo zostanie określone w zawartej umowie. Na dzień dzisiejszy ustalenia z wykonawcą są następujące:
  • mieszkańcy dokonują spłaty kosztów dobudowy balkonów, jednorazowo, bądź też w 12-stu, albo najdłużej 18-stu miesięcznych ratach,
  • każdy mieszkaniec w terminie do 7-miu dni po podpisaniu umowy, zobowiązany będzie do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 1000,00 zł. (Po wpłacie zaliczek wykonawca przystępuje do opracowania projektu i uznajemy, że inwestycja została rozpoczęta.)
  • kolejną zaliczkę, również w wysokości minimum 1000,00 zł., mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić po uzyskaniu przez wykonawcę, pozwolenia na budowę,
  • w przypadku osób, które zdecydują się jednorazowo pokryć całość kosztów dobudowy balkonów, zapłata winna nastąpić bezpośrednio po odbiorze prac całości inwestycji,
  • osoby, które zdecydowały się skorzystać z możliwości ratalnej spłaty kosztów dobudowy balkonów, zobowiązane są, z chwilą zakończenia inwestycji, rozpocząć spłatę w ustalonych wcześniej ratach na wskazany rachunek.
 1. Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji inwestycji z wykonawca, zostaną wynegocjowane warunki realizacji, które przedstawimy mieszkańcom i dopiero po zaakceptowaniu przez wymaganą liczbę mieszkańców nastąpi podpisanie umowy. Warunki określone w pkt. 3 (wysokość zaliczek, ilość rat) mogą ulec zmianie.
 2. Umowę na realizację całości inwestycji z firmą wykonawczą podpisuje LWSM Knurów, która też sprawuje nadzór inwestorski i dokonuje odbioru całości prac.
 3. Każda osoba, która podpisze umowę o dobudowę balkonu, będzie miała możliwość wypowiedzenia się na temat wykonanych prac i zgłaszania uwag co do realizowanych prac, a szczególności dobudowy balkonu w jej mieszkaniu.
 4. Koszty projektu oraz zabudowy zadaszeń nad balkonami Spółdzielnia pokrywa z środków funduszu remontowego.

Kilka podstawowych informacji technicznych o budowanych balkonach:

Balkon wykonany z profili stalowych zamkniętych: rama, słupki, poręcze- cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.
Balustrada stalowa z wypełnieniem.
Podłoga balkonu jest wykonana z płyty kompozytowej o dwóch warstwach aluminium gr. 1 mm oraz rdzenia spienionego na bazie żywic . Blacha aluminiowa pokryta jest wysokiej jakości lakierem proszkowym. Dodatkowo pokrywamy podłogę specjalną wylewką żywiczną, zawierającą piasek kwarcowy, jako element antypoślizgowy.
Mocowanie do muru, które jest wielopunktowe za pomocą kotew chemicznych.
Dopuszczalne obciążenie balkonu to 500 kg/m².
Wszystkie stosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty, a wykonawca przedstawia wyniki przeprowadzanych prób wytrzymałościowych.
Okres udzielanej gwarancji: 5 lat.
Obecnie balkony budowane są o wymiarach; 3,00 m x 1,30 m i 4,20 m x 1,30 m. Wymiary balkonów uzależnione są od konstrukcji budynku.

INFORMACJE DODATKOWE

Szanowni Państwo, wszystkich zainteresowanych dobudową balkonów, bardzo prosimy o cierpliwość. Na bieżąco prowadzimy działania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji.
Od roku 2016 balkony zostały dobudowane w budynkach przy ul. Mieszka I 1, Kapelanów Wojskowych 6, Mieszka I 5, Mieszka I 3, Mieszka I 9. Obecnie budujemy balkony w budynkach przy ul. Mieszka I 11 i 17. W roku 2022 planujemy dobudować balkony w budynku przy ul. Jedności Narodowej 4, a w kolejnych latach będziemy podejmowali tego typu inwestycje zgodnie z dotychczas ustaloną na podstawie data dostarczenia do siedziby LWSM w Knurowie, listy osób chętnych na dobudowę balkonów, kolejnością tj.

 • Mieszka I 7
 • Kapelanów Wojskowych 10
 • Kapelanów Wojskowych 8
 • Kapelanów Wojskowych 12
 • Mieszka I 21
 • Kosmonautów 20
 • Sobieskiego 3
 • Mieszka I 19
 • Mieszka I 23
 • Kosmonautów 10
 • Kosmonautów 16
 • Sobieskiego 1
 • Sobieskiego 5
 • Jedności Narodowej 6
 • Stefana Batorego 16