Zarząd spółdzielni

Zarząd spółdzielni - Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz, członkowie zarządu wybierani są przez radę nadzorczą i mogą to być tylko i wyłącznie osoby fizyczne.

Do obowiązków Zarządu należy między innymi:

  • Sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej
  • Prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych
  • Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej
  • Podejmowanie decyzji w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa Spółdzielni oraz zawieranie umów dotyczących lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu

W skład zarządu wchodzą:

  • Prezes Zarządu - Arkadiusz Łyko
  • Zastępca Prezesa - Krystyna Romańczuk
  • Zastępca Prezesa - Ilona Skowronek