Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Knurów systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości zobowiązani są u źródła segregować odpady komunalne na następujące frakcje:

 • papier;
 • szkło;
 • tworzywa sztuczne;
 • metale;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • bioodpady;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • przeterminowane leki i chemikalia;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • odpady niebezpieczne;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;

Tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe mogą być zbierane łącznie. W zabudowie jednorodzinnej papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe są zbierane w systemie workowym a bioodpady oraz odpady pozostałe po segregacji są zbierane w pojemnikach. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej ma obowiązek wyposażyć posesję w pojemnik/pojemniki 120 litrów lub 240 litrów na bioodpady.

W zabudowie wielorodzinnej odpady są zbierane w systemie pojemnikowym.

Obowiązuje limit 2 Mg (ton) odpadów poremontowych oddawanych do PSZOK w okresie jednego roku kalendarzowego z jednej nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego, bez ponoszenia dodatkowych opłat.Mieszkaniec, który jest wytwórcą takich odpadów jak meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony jest zobowiązany zorganizować ich transport do PSZOK, gdzie są odbierane bez ponoszenia dodatkowych opłat.

W zabudowie wielorodzinnej odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon może przeprowadzić także Zarządca nieruchomości, który określi zasady odbioru. Odpady te od 01.03.2022 r. nie będą jak do tej pory odbierane z nieruchomości wielorodzinnych u źródła, a więc bezpośrednio z nieruchomości przez gminę.

W zabudowie jednorodzinnej odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon organizuje gmina trzy razy w roku według ustalonego harmonogramu - Pobierz darmową aplikację EcoHarmonogram i bądź na bieżoąco z aktualnymi harmonogramami odbioru odpadów

Odpady komunalne odbierane są przez firmę wyłonioną w drodze postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie są odbierane przez Wykonawcę, wyłonionego w przetargu przez Gminę Knurów. Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje koniecznością zawarcia począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. przez te podmioty indywidualnej umowy, na zasadzie wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Knurów.

Lista podmiotów uprawnionych jest zamieszczona na stronie internetowej knurow.bip.info.pl tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów - Rejestr Działalności Regulowanej (RDR).

Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, zarządców ogrodów działkowych, cmentarzy, właścicieli działek letniskowych oraz zarządców budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale użytkowe (tzw. nieruchomości mieszane).

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, od 1 kwietnia 2023 roku wynosi 35,60 zł za osobę / miesiąc w zabudowie wielorodzinnej oraz 36,- zł za osobę / miesiąc w zabudowie jednorodzinnej. W przypadku braku segregacji odpadów komunalnych, stawka wynosi dwukrotność stawki podstawowej.

Opłaty uiszczane są w systemie kwartalnym w następujących terminach:

 • za I kwartał do 5 kwietnia
 • za II kwartał do 5 lipca
 • za III kwartał do 5 października
 • za IV kwartał do 27 grudnia

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe zasady gospodarki odpadami objęte są Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów, z którym można zapoznać się tutaj: Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

Od 1 stycznia 2022 r. uległ zmianie wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załącznikiem. Prosimy o składanie deklaracji na nowym wzorze od miesiąca stycznia 2022 r.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r.

KOMPOSTOWNIKI

Zgodnie z Uchwałą NR LXVI/809/2023 Rady Miasta Knurów z dnia 11 stycznia 2023 r. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Knurów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie wynosi 4,00 zł od jednego mieszkańca na miesiąc zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą NR LXVI/808/2023 r. Rada Miasta Knurów w dniu 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki tej opłaty. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami po uwzględnieniu częściowego zwolnienia wyniesie 32,00 zł od osoby zamieszkałej.

Aby skorzystać z ulgi należy:

 • posiadać na swojej nieruchomości (zabudowanej budynkiem mieszkalnymi jednorodzinnym) przydomowy kompostownik,
 • kompostować w przydomowym kompostowniku bioodpady,
 • złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującym wzorem (należy zaznaczyć odpowiednią opcję w części E4 i wykonać obliczenia w części F2 deklaracji).

Należy pamiętać, że w przypadku skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady oraz bioodpady nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Natomiast bioodpady nie podlegające kompostowaniu, właściciel nieruchomości może przekazać samodzielnie do PSZOK przy ul. Szybowej 44 w Knurowie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

Źródło: https://knurow.bip.info.pl