Zarząd LWSM zaprasza na ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW nieruchomości przy ul. Kapelanów Wojskowych 10
w dniu 24 czerwca 2024 r. godz. 16:00 do klubu GAMA przy ul. Kapelanów Wojskowych 2D
Tematem zebrania będzie omówienie spraw związanych z dobudową balkonów.
Na zebraniu będą obecni przedstawicie firmy BALKON PLUS.

Wszelkie zgłoszenia awaryjne po godzinach pracy administracji społdzielni prosimy zgłaszać firmie
SERWIS-SYSTEM - Tel. 660-504-502

 

W poniedziałek 29 kwietnia zakończyliśmy cykl spotkań z mieszkańcami. Od września 2023 w praktycznie każdy poniedziałek (wyłączając okresy świąteczne) w ramach formy spotkań osiedlowych, spotykaliśmy się z mieszkańcami poszczególnych nieruchomości. To 27 poniedziałków przepracowanych intensywnie na rozmowach w trakcie których przedstawialiśmy działania jakie podjęte zostały przez nowy Zarząd LWSM w Knurowie. Postanowiliśmy w formie pisemnej dokonać tego podsumowania i w miarę możliwości w sposób cykliczny poruszyć wszystkie tematy, które z zainteresowanymi działalnością spółdzielni mieszkańcami omówiliśmy, a warto nadmienić, że było Państwa zainteresowanych dobrze ponad 550 osób.

Podsumowując: 27, prawie kolejnych poniedziałków, ponad 70 godzin spotkań, ponad 500 zainteresowanych mieszkańców, ze 134 nieruchomości, lokali usługowych oraz średnio 8 osób przedstawicieli naszej spółdzielni. Wśród nas oprócz Zarządu spółdzielni, pracownicy pionu księgowości, działu technicznego oraz administracji, jak również bardzo często przedstawiciele Prezydium Rady Nadzorczej i niejednokrotnie pracownicy firm zewnętrznych zajmujący się utrzymaniem porządku na naszych zasobach.

O czym rozmawialiśmy:

Zmniejszony został skład Rady Nadzorczej, Zlikwidowany został w ślad działania Grupy Inicjującej Zmiany i Pana Henryka Hankusa organ jakim jest Rada Osiedla, dlatego też postawiliśmy na indywidualne spotkania z poszczególnymi nieruchomościami. Od września 2023 spotykamy się jako Zarząd i przedstawiciele organów Spółdzielni z naszymi mieszkańcami. Dzięki tym działaniom zaoszczędziliśmy 843 588,00 zł tysięcy /rocznie, które pochłaniał 15 osobowy skład Rady Nadzorczej ( 3400 zł / podstawa obliczeniowa ) oraz 21 osobowy skład Rad Osiedla.

Obecnie koszt utrzymania 7 osobowej (a właściwie 6 osobowej RN ) to kwota ok. 70 tysięcy złotych rocznie.

Na każdym ze spotkań omawialiśmy kolejne pozycje na przysyłanym jak się potocznie mówi, rozliczeniu czynszowym. Zmiana, która niektórych zaskoczyła i zaszokowała to prezentacja stanu Funduszu remontowego i eksploatacji, dla każdej z nieruchomości.

Kwoty w pozycji Fundusz remontowy, są kwotami wynikającymi z działalności wewnątrz spółdzielnianej i pokazywane w tej pozycji wartości ujemne/dodatnie są kwotami, które finalnie są zobowiązaniami pomiędzy naszymi budynkami/nieruchomościami.

Od 2007 prowadzona jest ewidencja rozliczania przychodów i kosztów, czyli zestawienie środków na naszych nieruchomościach. Nieruchomości w naszych zasobach składają się z 1 - 3 budynków.

Pomimo, że jako Spółdzielnia działamy w ramach jednego spójnego budżetu, to już dla prawidłowych działań potrzebna jest analiza i odpowiednie planowanie w formie indywidualnej. Dzięki wspólnemu budżetowi możemy swoje działania traktować bardziej elastycznie, należy jednak przestrzegać pewnej formy dyscypliny finansowej. Orientacyjnie stan finansowy naszych budynków to ponad "minus 19 mln" na części budynków i ponad "plus 13 mln" na pozostałych. / zapraszamy do zapoznania się z bilansem i opisem dodatkowym znajdującym się na Państwa e-Bokach oraz w dokumentach przygotowanych do wglądu w dyrekcji naszej Spółdzielni/

Pomagamy sobie wzajemnie, pilnując jednak zasad zrównoważonego działania.
Taki cel przyświeca od początku działalności / czyli od 23 maja 2023 / nowemu powołanemu przez Radę Nadzorczą LWSM, Zarządowi działającemu w składzie:

  • Ilona Skowronek - zastępca Prezesa Zarządu i Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego i Obsługi Wspólnot
  • Krystyna Romańczuk - oddelegowana do pracy w Zarządzie spośród Członków Rady Nadzorczej, w funkcji zastępcy Prezesa
  • Janina Badura - Główna Księgowa naszej Spółdzielni
  • Arkadiusz Łyko - pełniący funkcję Prezesa Zarządu LWSM w Knurowie

Wracając do rozliczenia czynszowego, składa się ono z następujących i pogrupowanych pozycji:

opłat Zależnych od Spółdzielni, na które składają się kwoty Funduszu remontowego, eksploatacja, domofon i w budynkach wysokich opłata za windy.

opłaty Niezależne od Spółdzielni, czyli: zaliczka na ogrzewanie, wodę i ścieki, opłaty za usługi obce /mycie klatki schodowej/, antenę zbiorczą oraz gospodarkę śmieciową.

Skupmy się na opłatach Zależnych od Spółdzielni:

Fundusz remontowy – kwota /na m2/ zajmowanego lokalu mieszkalnego, dzięki niej możemy remontować nasze zasoby. W sytuacji gdzie zastaliśmy ujemne kwoty zmuszeni byliśmy jako Zarząd do podjęcia zdecydowanych działań. Przedstawiliśmy Radzie Nadzorczej wyniki finansowe z podziałem na budynki i stosując najmniej obciążające naszych mieszkańców działania, podjęliśmy najmniej popularną decyzję związaną z podwyżką tego składnika. Konieczność taka nastąpiła na budynkach, w których spłata kwoty zaciągniętych wewnętrznych zobowiązań wykraczała powyżej określonych widełek czasowych. Na chwilę obecną mamy kilka budynków, które zobowiązania będą "spłacać" do 8 lat. Docelowo chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie zobowiązanie zaciągnięte względem innych nieruchomości bilansować się będą w okresie 2-4 lat.

Eksploatacja – kwota /na m2/ zajmowanego lokalu mieszkalnego, dzięki niej funkcjonujemy, płacimy za zużywane media, obsługę związaną z gospodarskim utrzymaniem, działaniem na częściach wspólnych, z kwoty tej opłacamy wszelkie przeglądy okresowe, kominiarskie, elektryczne itp. Jak również na dzień dzisiejszy pokrywana jest kwota powstająca z różnic na tzw. "wodzie budynkowej". Rozliczanie kwot eksploatacji w ramach spółdzielni następuje po przepracowaniu całego okresu związanego z rocznym bilansem. Na dzień dzisiejszy do końca maja podejmowane są decyzje o stawkach (według faktycznie ponoszonych kosztów) i rozpoczynają one swoje funkcjonowanie od 1 września ( na okres kolejnych 12 mc ). Nie wiadomą zastaną decyzją jest to, że eksploatacja nie zamyka się w kolejnym roku za poprzedni, tylko działalność księgowa prowadzona jest w "trybie ciągłym" od 2007 roku.

Co wprowadziliśmy:

Analiza wydatków na cele obsługi bankowej oraz opłat przy tzw. "okienku pocztowym" doprowadziła do renegocjacji zawartych Umów z Bankami, co dało już dosyć wymierne oszczędności / to te informacje na klatkach schodowych / tablicach informacyjnych z numerami kont /. Zależało nam, żeby Państwa przyzwyczajenia i wpłacanie w okienku, były dalej zachowane.

Po rozmowach i negocjacjach z przedstawicielami Banku Spółdzielczego, umożliwiona została forma wpłat gotówkowych, a po podaniu indywidualnego numeru konta, wpłaty przyjmowane są bez dodatkowych opłat z Państwa strony. Równolegle działają nam wpłaty na numery bankowe banków PKO BP i OK Bank Spółdzielczy.

Działania te pozwoliły na zaoszczędzenie ok. 50 000,00 zł w skali rocznej.

SKOMERCJALIZOWALIŚMY / zostały wydzierżawione... DWA lokale wykorzystywane dotychczas na działalność kulturalno-społeczną. Mowa oczywiście o Klubach Maluch i Lokatorek. W pierwszym z nich odbywają się już zajęcia dla przyszłych kierowców, drugi jest w fazie opracowywania projektów na zaanektowanie przez Zakład Opieki Zdrowotnej z Toszka, na cele opieki i ochrony dziennej dla Seniorów i osób potrzebujących psychiatrycznej i psychologicznej pomocy i zaopiekowania się nimi.
Zamiast kosztów, mamy przychody z tej działalności.

Tematy kulturalno-społeczne skupiliśmy w Klubie GAMA. Odbywały się w nim w 2023 wszelkie zajęcia które do tej pory miały swoje miejsce w trzech miejscach /Maluch, Lokatorek i Gama/. Ponadto lokal wynajmujemy na weekendy i nie tylko, w celach komercyjnych, ale również dla naszych Członków.

Redukcja działalności wiązała się również z cięciami osobowymi, które stanowiły nie mały składnik wysokich kosztów utrzymania. Nie spełniająca naszym zdaniem swojej roli komórka kulturalno-społeczna, na dzień dzisiejszy zredukowana została do ekipy związanej z serwisem sprzątającym, pełniącym również rolę gospodarzy obiektu przy ul. Kapelanów Wojskowych ( Klub GAMA )

Działania te pozwoliły na redukcję wydatków z poziomu ponad 700 tysięcy, do kwoty o połowę niższej

Od września 2023, nie pobieramy jako instytucja dodatkowej opłaty od naszych mieszkańców za Statutowo zapisaną Działalność Kulturalno-oświatową. Będziemy starać się pokryć powstałe koszty z Działalności Gospodarczej .

Jako Zarząd LWSM, przygotowujemy również OFERTĘ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH , które chciały by skorzystać z naszego potencjału i oddać swoje nieruchomości w nasze Zarządzanie.
Jak wiadomo funkcjonując na terenie miasta, możemy udzielić wsparcia, pomocy i profesjonalnego przygotowania Zarządzania Nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi organów budowlanych, kontrolujących, skarbowych, obsługi terenów, remontów, dyżurów awaryjnych itp. spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i eksploatacją wspólnot. Zamierzamy rozwijać swoją działalność dla dobra naszych członków. Finalnie chcemy, przełożyć naszą pracę i zaangażowanie na pieniądz, który zasili wspólny budżet i przez to obniży koszt na eksploatacji.

Sprzątanie klatek schodowych przez firmy zewnętrzne, podwyżka za utrzymanie czystości z 11,50 zł / mieszkanie na 17 zł / mieszkanie. Jak wiadomo jesteśmy TYLKO pośrednikiem, który przekazuje uwagi, wymaga, kontroluje w imieniu Lokatorów harmonogramy prac. Jeżeli są uwagi co do jakości bądź też nie wykonywania usługi, administracja oczekuje na bieżące informacje, wtedy jesteśmy w stanie zareagować.

W sytuacji kiedy planowane są prace o szerokim zakresie i jednocześnie wymagające zaangażowania środków zewnętrznych, staramy się o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami danej nieruchomości lub budynku i przekazanie pełnej informacji. Odżegnujemy się kategorycznie od podejmowania decyzji, które wykraczają poza zwykłą działalność Zarządu. Wiadomo, że te działania które są związane z pracami wykonywanymi w formie awaryjnej lub nie przekraczającej drastycznie kwot na Funduszu remontowym, będą planowane i wykonywane na dotychczasowych zasadach.

Na stronie internetowej www.lwsm.pl zamieszczony jest Planowany Harmonogram Remontów na dany rok. Zawarte w nim są hasłowo, zakresy podejmowanych tematów z podziałem na osiedla. W zależności od posiadanych środków, zakres ten będzie/jest regulowany.

Od czerwca zeszłego roku, oprócz Zapytań ofertowych kierowanych do firm wykonujących zlecenia, została również zaostrzona procedura Negocjacji Cen za wykonywane prace. Wśród firm, które składają swoje oferty prowadzone są rozmowy, mające na celu negocjowanie końcowych stawek za wykonywane prace. Dzięki tym działaniom udało się w okresie czerwiec-grudzień 2023, zmniejszyć realnie wydatki o kwotę 709.500,00 zł. Która nie ma wpływu ani na pogorszenie jakości, ani na terminowość wykonywanych zadań.

Omówione zostały NIEBEZPIECZEŃSTWA związane z użytkowaniem gazowych podgrzewaczy wody, pieców centralnego ogrzewania, tematy nieprawidłowej wentylacji, zakrywaniem kratek, zamykaniem drzwi do łazienki w trakcie zażywania kąpieli. NIE MÓWIĘ już o kąpielach w wannie i przysłowiowym "ciągłym laniem gorącej wody". Stanem, jakością oraz dbaniem o okresowe przeglądy i czyszczenie TYCH urządzeń.

Śmieci / konieczność segregacji, wzajemna kontrola i współdziałanie, uczulamy mieszkańców na osoby obce, i podrzucanie odpadów różnych w sąsiedztwo wiat i placyków gospodarczych. Niestety uważamy, ze największym problemem, chociaż nie odosobnionym, jest ten proceder. Na niego mamy jedną sensowną radę: każdy raczej posiada smartfon z opcją aparatu fotograficznego. Należy takiemu delikwentowi zrobić zdjęcie i przesłać je odpowiednim organom. Straż Miejska i Policja to miejsca do ścigania takich nadużyć. Mamy przypadki zdecydowanego działania służb, a na krnąbrnych zostały nałożone 500 złotowe mandaty.

Analizie zostały poddane różne sposoby poprawy sytuacji, kładziemy duży nacisk na wspólne działania z knurowskim magistratem, który odpowiedzialny jest za koordynowanie wprowadzonej Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z 2013 a w 2020 znowelizowanej / o czym mówi Uchwała Rady Miasta Knurów.

ZIELEŃ NA NASZYCH OSIELACH. Pojawiły się w ślad kontroli stanu drzew w większości starych, posadzonych niestety w dosyć newralgicznych miejscach, oznaczenia w formie "krzyżyków". Wskazany drzewostan został zakwalifikowany do usunięcia z powodów ich złej jakości, która w bezpośredni sposób zagraża bezpieczeństwu pieszych względnie mieniu. Wystąpiliśmy do stosownego Wydziału w Urzędzie Miasta /GKRiOś/ o wyrażenie zgody na ich likwidacje zgodnie z prawną procedurą. W miejsce usuniętych drzew zobowiązani jesteśmy do wykonania nasadzeń "zastępczych" zobligowanych lub nakazanych rodzajów drzewostanu. Chciałby od razu powiedzieć i zaznaczyć, że jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami, tego co zielone. Nie zależy nam na wycinaniu , czy też przy okazji mnożeniu problemów z tym związanych. Jeżeli więc jest taka możliwość, a i Państwo jako strona "społeczna" wyrażają taką lub inną wolę, staramy się do tych oczekiwań dostosować. To nie tak, że ktoś sobie wymyśla prace lub notorycznie przed pewnymi obowiązkami ucieka. W tym wypadku po przeprowadzeniu rozpoznania i typowania. Fachowiec dendrolog wskazał drzewa jako zagrażające zdrowiu, życiu i mieniu, jako Zarządca podziałaliśmy w Państwa i naszym interesie, jeżeli jednak decyzja będzie, nie akceptująca, tylko wskazująca sposób postępowania, uważamy, że z naszej strony wyczerpaliśmy możliwości proceduralne i będziemy musieli dostosować się do Opinii wydanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska knurowskiego magistratu.

Wspomnieć należy o poruszonym temacie przekazania/wydzielenia części sąsiadujących PAR nieruchomości na budowę dróg p. pożarowych. Spotkaliśmy się w zeszłym roku w knurowskim magistracie z Zarządem Miasta. W ślad zgłoszeń i interwencji mieszkańców w temacie brakujących miejsc parkingowych, podjęliśmy ponownie rozmowy, które dzięki budowie dróg p. poż, których budową zajęłoby się Miasto, otwarta została by droga i możliwość dobudowania w formie ażurowej kostki, dodatkowych miejsc parkingowych. Temat kontrowersyjny, jak się okazało, jednak takie rozmowy chcieliśmy i konsultacje przeprowadzić, ponieważ uważamy, że bezpieczeństwo ponad wszystko, a i przy okazji pewien wachlarz możliwości jako wartość dodana. Państwo decydują. Przypomnę tylko że 100% mieszkańców z nieruchomości odrębnych MUSI wyrazić ZGODĘ, na wydzielenie terenu na odcinek do utwardzenia drogi dojazdowej, żeby miasto mogło włożyć publiczne pieniądze celem przeprowadzenia inwestycji.

W przypadku os WP I, knurowski Magistrat zrealizował zadanie związane z budową parkingu pomiędzy budynkami Armii Krajowej 4 i Jedności Narodowej 1. Na szczęście to teren miejski. Jako Nowy Zarząd dostaliśmy ponowne zapytanie, czy będziemy partycypować w kosztach budowy na terenie bezpośrednio przylegającym do naszego, pomiędzy Pawilonem Handlowym / Stokrotka były DOM Chleba/ jako że bez tego nie możliwy byłoby do zrealizowania drugi wjazd na plac parkingowy. Nie do końca rozumiemy opór poprzedniego Zarządu, naszym zdaniem taka decyzja była jedyną słuszną w tych okolicznościach. A nie chcieliśmy powtórki sytuacji placu parkingowego z okolic ul. Szarych Szeregów 4 i Armii Krajowej 3.

Chcemy podejść do inwestycji związanej z remontem centralnego punktu naszego miasta, jakim bez wątpienia jest Kompleks „Merkury”. Myślimy, że już czas doprowadzić i to miejsce do miana „wizytówki miasta”. Podjęliśmy stosowne kroki, w fazie opracowywania jest procedura zaprojektowania i określenia kierunku przebudowy i remontu.

Chcemy dopracować zarówno wygląd części usługowo-handlowej, jak również zmienić zagospodarowanie placu wewnątrz obiektu. Plany otrzymują już dosyć wymierne... wizualizacje, zapewne niebawem pokarzemy je szerszemu gronu / Wszystko to niestety trwa, czekamy na poprawioną drugą koncepcje. W każdym razie w planach jest zabudowa windy, z szybem windowym i ułatwienie dostępu naszym mieszkańcom do pierwszego piętra obiektu handlowo-usługowego, w którym na dzień dzisiejszy mieszczą się również biura naszej spółdzielni z przekierowaniem traktu pieszego od drugiej strony korytarza. Zamknięcie placu dla ruchu kołowego, ponieważ to co się dzieje na dzień dzisiejszy nie ma nic wspólnego z planowaną strefą odpoczynku i rekreacji. Samochody jeżdżą naokoło, nawet po teoretycznie wyłączonej środkowej części , na której kiedyś stała fontanna. / taki lokalny Meksyk /, Zostały wydzielone od strony banku i bankomatów dwa miejsca, które docelowo mają spełnić plac dla dostaw, dla części handlowej znajdującej się w środku. Oczywiście pomimo tego, że obecna np. Żabka, posiada możliwość realizowania dostaw towaru od części technicznej znajdującej się w środku obiektu. Ale tu przyszłościowo myślimy również o możliwości dla innych punktów handlowych i gastronomicznych. Prace planujemy do wykonania etapami, w miarę posiadanych środków finansowych pozyskanych głównie z działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości własnych . W planach jest również zaangażowanie się i próba pozyskania środków w ramach Budżetu Obywatelskiego, co z tego wyjdzie okaże się po weryfikacji złożonych wniosków.

Własna Grupa Konserwatorów
mając na uwadze rosnące ceny usług, analizując sytuacje z jaka przychodzi nam się zmierzyć w przypadku zleceń jednostkowych i tych dla firm zewnętrznych które ich zdaniem są dla nich intratne ( windowanie cen: gdzie przy naszych planowanych w przedziale 4-6 tysięcy finalna oferta z rynku wraca nam w wartościach 18-27.000 , zasadnym jest stworzenie Ekipy Własnych Konserwatorów.
Na ten rok planujemy, stworzenie i wyposażenie ekipy 8-10 / docelowo min. 13 osobowej / , z różnych kierunków zadań począwszy od budowlanych, konserwatorskich, elektrycznych, instalacyjnych wod-kan, gaz, / czyli jednym słowem ekipa Złota Rączka / nie koniecznie każdy znający się na wszystkim, ale przynajmniej jeden będący LIDEREM w swojej branży i do tej osoby w zależności od potrzeb dokooptowywani będą współpracownicy fachowcy w pozostałych branżach, wzajemnie się uzupełniający.

Zostały podjęte decyzje O DOCELOWYCH przenosinach z dyrekcją LWSM do budynku przy ul. 1 Maja 51 – skupione wszystkie działy w jednym budynku, razem ze służbami technicznymi i administracją. Miejsca parkingowe – łatwiejszy dojazd. Niestety jest koniecznym wykonanie adaptacji i remontu budynku. Założenie jest również takie, że wynajęcie pomieszczeń obecnej dyrekcji na Sobieskiego, również wygeneruje dodatkowe przychody. Przy budynku ul. 1 Maja planowana jest również budowa windy, jako element ułatwiający dostanie się osób starszych i z niepełnosprawnościami na kolejne kondygnacje budynku.

w kwestii informacyjnej: prace remontowe w budynku Kapelanów Wojskowych 1 – wewnątrz budynku, oraz po w zasadzie 2 spotkaniach decyzje na które mieli bezpośredni wpływ mieszkańcy – prace termomodernizacyjne z remontem loggi – dodatkowa informacja pisemna. Podobna sytuacja odbyła się z mieszkańcami budynku przy ul. Pocztowej 12, tutaj jednak otrzymaliśmy trochę w spadku pewne działania, które były na tyle dalece posunięte, że postanowiliśmy spotkać się z mieszkańcami bardziej na spotkaniu Informacyjnym, żeby przedstawić zakres prac, kwoty jakie się z tym wiążą oraz oczywiście harmonogram działania. Na dzień dzisiejszy prace zakończone, budynek termomodernizacyjne wykonany, jak twierdzą nasze służby na 5.

W sytuacji kiedy planowane będą większe prace wymagające zaangażowania środków zewnętrznych, będziemy starać się zorganizować spotkanie z mieszkańcami danej nieruchomości lub budynku i przekazanie pełnej informacji. Odżegnujemy się z działaniami "z partyzanta: chyba że te są pracami wykonywanymi w formie awaryjnej lub nie przekraczającej drastycznie kwot na FR.

------ ponadto:

bieżące Remonty i Planowane na nadchodzący rok działania remontowe Oprócz utrzymania zasobów w nienagannym stanie technicznym, planujemy remonty, które są konieczne do wykonania , dla ciekawych do zapoznania się z materiałami, które są na stronie Spółdzielni pod adresem www.lwsm.pl. W okolicach sierpnia powstanie wstępny, przynajmniej 5 letni plan remontów./ przynajmniej w formie szkieletu zadań z koniecznością do wykonania

KONTROLE KOMINIARSKIE - sporządzenie protokołu w formie elektronicznej e-protokoły w rejestrach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, - kominiarze przyjechali z pierwszą propozycją 100 zł za mieszkanie, kolejne rozmowy, spotkania 60 zł / mieszkanie i w zasadzie ostateczne negocjacje, doprowadziły właściwie do decyzji na poziomie 43 (n)zł /46 (b)zł w tym roku/ za kontrolę i sporządzenie protokołu również w wersji elektronicznej,

  • WYRYWKOWE KONTROLE INSTALACJI i OPOMIAROWANIA w związku z różnicami na głównych urządzeniach pomiarowych i powstających różnicach , z odczytami na indywidualnych urządzeniach. Koniecznym jest próba ustalenia miejsc w których może dochodzić do rozbieżności. Dokonane zostaną przeglądy i analizy, oraz próba ich zminimalizowania.
  • PRZEGLĄDY OKRESOWE INSTALACJI GAZOWEJ rozpoczęliśmy od początku marca od osiedli Pocztowa/Spółdzielcza i Szczygłowice, 1000 lecia... osiedle WP I.
  • Rozpoczynamy powoli sezon WIOSENNO/LETNICH prac remontowo-budowlanych na zewnątrz budynków, z tym również wiążą się akcje TYPOWANIA i Zapytań Ofertowych skierowane do firm . Można się z nimi zapoznać za pośrednictwem naszej strony internetowej
  • MAJ to również okres uzupełniania/ wymiany piasku na terenach Placów Zabaw oraz innych prac wiosennych

4 kwietnia 2024 ZAKOŃCZYLIŚMY SEZON GRZEWCZY – decyzja może mało popularna, ale uzasadniona względami ekonomicznymi. Okres przejściowy jest niestety najgorszy, lecz z pewnością lepiej dogrzać swój pokój mieszkanie, łazienkę niż przez 24 godziny utrzymywać na obrotach całe budynki. Dogrzanie punktowe prądem pozwala na pewno bardziej racjonalne z wymiarowanie, a nie nabijanie kieszeni PGNiGe/Termika . Które w tym okresie wciska ciepło pomimo automatyki na budynkach. TAKI STAN UDAŁO NAM SIE UTRZYMAĆ DO 17.04 – gdzie po analizie PROGNOZY POGODY i planowanych dwóch tygodniach niskich temperatur, Zarząd postanowił ze względów utrzymania odpowiedniego komfortu w mieszkaniach / jako że nasze społeczeństwo to szeroki zakres osób w wieku senioralnym, ale i również małe dzieci. ) do ponownego uruchomienia ogrzewania. Definitywne zakończenie sezonu grzewczego na naszych zasobach przypadło na dzień 13 maja 2024

Prosiliśmy naszych lokatorów o korzystanie z e-booka - zakładka na stronie głównej spółdzielni pod hasłem e-Bok - z możliwości informowania jaką jest strona internetowa i nasza storna na Facebooku z pewnością jakieś drobne informacje na łamach lokalnej prasy/mediów internetowych

lokale.lwsm.pl – to miejsce dla promocji działalności usługowo - handlowej dla naszych Najemców